Ảnh cơ sở vật chất trung tâm đào tạo và xưởng thực hành (P1)!

Hình ảnh: Toàn cảnh trung tâm đào tào và ký túc xá
Hình ảnh: Hành lang bên ngoài khi văn phòng
Hình ảnh: Sảnh lễ tân
Hình ảnh: Bản tin – Đơn hàng
Hình ảnh: Hành lang phía trong khu văn phòng và lớp học
Hình ảnh: Phòng hành chính nhân sự
Hình ảnh: Phòng khách

Hình ảnh: Phòng họp

Hình ảnh: Phòng tuyển dụng
Hình ảnh: Phòng tài chính kế toán

Bài tiếp theo: Ảnh cơ sở vật chất trung tâm đào tạo và xưởng thực hành (P2)!